Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP ) clarifica obligatia operatorilor Revisal privind notificarea prelucrarilor de date impuse de HG 500 / 2011  

 ” Protectia datelor personale si registrul general de evidenta a salariatilor

 Hotararea Guvernului nr. 500/2011 reglementeaza obligatia angajatorilor / prestatorilor care opereaza efectiv in registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, prelucreaza date cu caracter personal in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

 Astfel:

– angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;

– prestatorii care opereaza efectiv in registru sunt persoane imputernicite de catre operator. Efectuarea prelucrarilor prin persoane imputernicite trebuie sa se desfasoare in baza unui contract incheiat in forma scrisa, care va cuprinde in mod obligatoriu obligatia persoanei imputernicite de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator si faptul ca indeplinirea obligatiilor privind aplicarea de masuri de securitate revine si persoanei imputernicite.

  Operatorii care prelucreaza datele angajatilor conform Hotararii de Guvern nr. 500/2011 au, in principal, urmatoarele obligatii:

– respectarea drepturilor persoanei vizate: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18);

– asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor prelucrate (art. 19 si art. 20).

 Operatorii sunt scutiti de obligatia de notificare catre Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

In acelasi timp, precizam ca operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 au obligatia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrari de date cu caracter personal efectuate de societatile respective, ce nu se incadreaza in situatiile de exceptie de la obligatia notificarii, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 si 100/2007, cum ar fi prelucrarile de date personale efectuate in scop de: selectie si plasare forta de munca, tranzactii imobiliare, servicii hoteliere si de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurari si reasigurari, marketing direct si altele.”

 Sursa : site oficial ANSPDPC, data 14.07.2011

http://www.dataprotection.ro/?page=Protectia_datelor_personale_si_registrul_general_de_evidenta_a_salariatilor&lang=ro

Răspuns oficial ANAF cu privire la condiţiile in care bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt documente care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor (având în vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, si prevederile OMFP nr.293/2006 şi OMFP nr.1714/2005).

 Raspuns

 Prin HG nr.105/2009 au fost abrogate prevederile HG nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea menţionată.
În aceste condiţii au fost abrogate şi prevederile O.M.F.P. nr.293/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare şi trebuie să cuprindă elementele principale prevăzute la pct.2 din Anexa nr.1 la O.M.E.F. nr.3512/2008.
Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casa.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de o entitate şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:
a) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;
sau
b) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în gestiune a bunurilor achiziţionate , fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aprobă efectuarea acestor cheltuieli.

În cazul achiziţionării carburanţilor auto pe bază de bon fiscal, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, aceste bonuri pot fi utilizate ca documente justificative care stau la baza înregistrării cheltuielilor în contabilitate, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

Baza legala

Legea nr 82 / 1991 articolul art.6 alin.(1) şi art.10 alin. (4)
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512 / 2008 articolul pct. 2 din Anexa nr. 1
Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul articolul 1 alin. (1) si (2)
Legea nr 571 / 2003 articolul art.155 alin. (7)

Sursa : http://chat.mfinante.ro/ANAFI.nsf/0/109EDB6867148525C22577B50033650A?OpenDocument

Legea dialogului social nr. 62 din 10/05/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/05/2011 prevede :

Art. 224. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

   a) Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, cu modificările ulterioare;

   b) Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului justiţiei prevăzut la art. 177;

   c) Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare;

   d) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

   e) Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

   f) Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

In consecinta, s-a anulat notiunea de contract colectiv de munca unic la nivel national, cu toate implicatiile acestuia, printre care si coeficientii minimi de ierarhizare in functie de nivelul de pregatire prevazuti in ultimul contract colectiv de munca (art. 40 din Contract nr. 2895 din 29/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 29/01/2007 ).

Art. 128. al.(1) din Legea 62 a dialogului social prevede Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activitate.

Prin urmare raman valabile contractele colective de munca incheiate la aceste niveluri. Daca aceste contracte la nivel de unitate sau ramura prevad coeficienti de ierarhizare, acestia raman in vigoare.

Legea dialogului social a intrat in vigoare la data de 13/05/2011.

Salariul minim pe economie in 2011 este de 670 ron conform HG 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 9 decembrie 2010.

Hotărârea nr. 1397 din 28/12/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 31/12/2010 introduce obligativitatea depunerii online cu semnatura electronica a declaratiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, astfel :

 Art. 3.(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-România.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, formularul “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.

 Art. 2963  lit. e) din Legea din nr. 571/2003 privind Codul fiscal defineste contribuabilii sistemelor de asigurări sociale astfel :

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz :

e) persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

  Hotărârea nr. 1397 din 28/12/2010  intra in vigoare: 01/01/2011

Biroul de presa al Guvernului a anuntat adoptarea unei ordonante de urgenta in sedinta din 23 decembrie 2010, cuprinzand cateva modificari importante ale codului fiscal.

Asfel incepand din ianuarie 2011 societatile comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor pot opta pentru impozitarea cu 3% asupra cifrei de afaceri sau impozitul pe profit de 16%.

Conditiile necesare a fi indeplinite de catre o societate comerciala pentru a opta pentru acest tip de impozitare sunt :

– sa nu obtina venituri din activităţi bancare, asigurări, jocuri de noroc, consultanţă şi management. 

– sa obtina o cifra de afaceri anuala mai mica decat echivanlentul in lei 100.000 euro, la cursul BNR din 31 decembrie.

– sa aiba intre 1 si 9 salariati, la data de 31.12 a anului precedent.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor a fost reintrodus in codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 117 din 23/12/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

 Ordonanta 117 prevede ca societatile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzuteşi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu. ( Titlul V1 )

Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condiţiile prevăzute la art. 1121 din ordonanta.

Firmele nou-infiintate pot opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii la Registrul comertului, conditia numarului de salariati este îndeplinită.