Răspuns oficial ANAF cu privire la condiţiile in care bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt documente care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor (având în vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, si prevederile OMFP nr.293/2006 şi OMFP nr.1714/2005).

 Raspuns

 Prin HG nr.105/2009 au fost abrogate prevederile HG nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea menţionată.
În aceste condiţii au fost abrogate şi prevederile O.M.F.P. nr.293/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare şi trebuie să cuprindă elementele principale prevăzute la pct.2 din Anexa nr.1 la O.M.E.F. nr.3512/2008.
Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casa.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de o entitate şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:
a) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;
sau
b) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în gestiune a bunurilor achiziţionate , fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aprobă efectuarea acestor cheltuieli.

În cazul achiziţionării carburanţilor auto pe bază de bon fiscal, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, aceste bonuri pot fi utilizate ca documente justificative care stau la baza înregistrării cheltuielilor în contabilitate, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

Baza legala

Legea nr 82 / 1991 articolul art.6 alin.(1) şi art.10 alin. (4)
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512 / 2008 articolul pct. 2 din Anexa nr. 1
Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul articolul 1 alin. (1) si (2)
Legea nr 571 / 2003 articolul art.155 alin. (7)

Sursa : http://chat.mfinante.ro/ANAFI.nsf/0/109EDB6867148525C22577B50033650A?OpenDocument