Hotărârea nr. 1397 din 28/12/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 31/12/2010 introduce obligativitatea depunerii online cu semnatura electronica a declaratiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, astfel :

 Art. 3.(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-România.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, formularul “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.

 Art. 2963  lit. e) din Legea din nr. 571/2003 privind Codul fiscal defineste contribuabilii sistemelor de asigurări sociale astfel :

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz :

e) persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

  Hotărârea nr. 1397 din 28/12/2010  intra in vigoare: 01/01/2011